Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Begeleiding en ondersteuning

De mentor
De mentor is de vertrouwenspersoon van de klas; hij is tevens de centrale persoon in de studiebegeleiding. De mentor onderhoudt de contacten tussen school en ouder(s)/verzorger(s).

De afdelingsleider
De afdelingsleider coördineert het mentoraat. Verder heeft de afdelingsleider het overzicht over absenten, telaatkomers, en cijfers en treedt zo nodig disciplinair op.

De locatiedirecteur
Hij is het hoofd van de locatie. Hij houdt zich vooral bezig met organisatorische en beleidsmatige zaken.
 
De decaan
Aan de leerlingen van de school wordt via de decanen, mevrouw De Visser & meneer Bakker, informatie verstrekt over studie-, beroeps- en onderwijsmogelijkheden. Deze informatie is vooral belangrijk wanneer de leerlingen voor keuzes komen te staan op het gebied van hun studie. Deze keuzemogelijkheden treden vrijwel elk leerjaar op. Het kan hierbij gaan om een richting- keuze of een vakkenpakketkeuze. Om de leerlingen te kunnen helpen bij deze keuze, kan de decaan van de volgende mogelijkheden gebruik maken: klassikale voorlichting informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen, het afnemen van beroepeninteressetests, het houden van persoonlijke gesprekken met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) en het verstrekken van documentatie.
 
De ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator op de locatie Prinsenlaan is mevrouw De Koning. Zij is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en personeel op het gebied van sociale, psychische en/of leerproblemen en zij onderhoudt contact met de leerplichtconsulent, schoolmaatschappelijk werk en de schoolverpleegkundige.
 

De vertrouwenspersoon
Mevrouw Koopman is de vertrouwenspersoon van de locatie Prinsenlaan.

Het Zorg Advies Team (ZAT)
Het Zorg Advies Team zorgt voor een zo gericht mogelijke begeleiding van leerlingen die ergens een bijzonder probleem mee hebben. Een keer per 6 weken komt het team bijeen. Het bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de schoolverpleegkundige, de leerplichtconsulent, de schoolmaatschappelijk werker en de afdelingsleider. Zodra er een aanleiding is, vindt een vertrouwelijke leerlingbespreking plaats. Door met deze specialisten tegelijk aan tafel te zitten, kan de aanpak effectief en optimaal genoemd worden.
 
Dyslexiecoach
Voor de ondersteuning van dyslecten hebben wij een dyslexiecoach. De dyslexiecoach is mevrouw Simons.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?