Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Informatie over Samenwerkingsverband Koers VO voor scholen
Samenwerkingsverband Koers VO

Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO is een netwerk van 24 schoolbesturen met 111 vestigingen voor voorgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam. Er zijn verschillende onderwijsniveaus (zml tot en met gymnasium) en verschillende vormen van ondersteuning (van basisondersteuning op een reguliere school  tot en met intensief arrangement op een vso-school).

Vanuit de Wet Passend Onderwijs hebben we met elkaar de opdracht voor elke leerling in onze regio passend onderwijs te verzorgen: onderwijs en ondersteuning die passen bij wat de leerling nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Binnen de regio van Koers VO wordt ernaar gestreefd om dit te zoveel mogelijk thuisnabij te realiseren. Onze regio bestaat uit 14 gemeenten: Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen (Klaaswaal), Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Nederlek (Lekkerkerk), Oud-Beijerland, Ridderkerk, Strijen en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel) Onze missie is:

Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere

Dit vertaalt zich in onze visie als:

In ons samenwerkingsverband is aandacht voor elke jongere. Elke jongere krijgt
boeiend en passend onderwijs. Elke school van Koers VO gaat uit van de talenten en
mogelijkheden van de leerling en zoekt hierbij actief naar een passend aanbod voor
haar leerlingen. Gezamenlijk hebben de scholen een antwoord op alle onderwijs(ondersteunings)vragen in onze regio. Samen zorgen we voor vloeiende
overgangen tussen scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen waarbij het onderwijs en
de zorg de jongere ondersteunen.

Samenwerken in een netwerk
Samenwerken in ons netwerk gaat om vorm en inhoud geven aan het uitgangspunt: “Wij zijn samen verantwoordelijk voor onze leerlingen”. Samenwerken start met elkaar kennen en elkaar vertrouwen. Elkaar kennen is een voorwaarde om elkaars sterke kanten te benutten en samen leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden. We helpen elkaar. Het gaat om flexibel en creatief willen zijn in het zoeken naar oplossingen voor leerlingen.
Als tweede aspect van samenwerken zien we “zorgvuldig handelen in het belang van de leerling”. Dit is het uitgangspunt op elke school. We willen daarom niet alles ‘dichtregelen’ in protocollen en regels. De vraag “Wat heeft de leerling nodig?” staat centraal en het principe ‘motiveren en documenteren’ wordt steeds toegepast.

Wettelijke taken Samenwerkingsverband Koers VO
Het samenwerkingsverband streeft naar het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. De wettelijke taken van het samenwerkingsverband hierbij zijn:
a. het vaststellen van een ondersteuningsplan,
b. het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen,
c. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven,
d. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar een leerling is aangemeld of ingeschreven, en
e. het in stand houden van een permanente commissie leerlingenzorg
(art. 17a, lid 6 WVO)

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Voor alle leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben stelt de school – in samenspraak met ouders en leerling - een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Vanaf de eerste schooldag heeft een school hiervoor zes weken de tijd. Een OPP is dus nodig  voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso), en voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen op een school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium.
In het ontwikkelingsperspectiefplan staat onder meer het verwachte toekomstperspectief en de ondersteuning die de school biedt[1]. Minstens één keer in een jaar wordt het OPP met ouders en leerling geëvalueerd.

Schoolprofielen op website
De wet Passend Onderwijs stelt dat alle scholen een schoolondersteuningsprofiel moeten maken, dat ouders en andere scholen inzicht geeft in het ondersteuningsaanbod van de school. In de regio Rotterdam hebben we gekozen voor een schoolprofiel waarin niet alleen het ondersteuningsaanbod maar ook het onderwijsaanbod van de school vermeld is. De schoolprofielen van alle scholen zijn te vinden op  www.koersvo.schoolprofielen.nl. De opzet van de website sluit aan bij het positieve gedachtengoed van Passend Onderwijs: welke ondersteuning kan ik als school bieden? De schoolprofielen worden jaarlijks aangepast in de periode 1 september tot de herfstvakantie, waarbij jaarlijks (beperkte) aanpassingen plaatsvinden in het format. De schooldirectie is verantwoordelijk voor de inhoud van het schoolprofiel en stelt het op in samenspraak met zorgcoördinator en docententeam. Het schoolprofiel wordt voorgelegd aan de MR en vastgesteld door het bestuur. Elk jaar worden na de herfstvakantie (rond 1 november) de aangepaste profielen zichtbaar op de website Schoolprofielen.

[1] Het ondersteuningsaanbod wordt in het Koers VO-format OPP weergegeven aan de hand van de vijf IVO-punten: 1) groepsgrootte/inzet assistent, 2) aanpassing in onderwijsmateriaal, 3) aanpassing in schoolgebouw, 4) inzet van expertise en/of 5) samenwerking met externe organisaties.

Toelating tot voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Voor leerlingen die na 1 augustus 2014 naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan, moet een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband van de regio waarin de leerling woont. In de regio Rotterdam is dat Samenwerkingsverband Koers VO. Ouders vragen niet meer zelf een indicatie aan; de school waar de leerling op dat moment onderwijs volgt, vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan in overleg met ouders.

Van speciaal naar regulier onderwijs
Als de vso-school en ouders tot de conclusie komen dat de  leerling inmiddels in staat is onderwijs te volgen op een reguliere school, neemt de vso-school contact op met het Koersloket. De consulent van het Koersloket kan meedenken en advies geven over de overstap naar een reguliere vo-school. Ouders kunnen zich alvast oriënteren op een passende reguliere school, door te kijken op www.koersvo.schoolprofielen.nl.

Ouders en school als partners
Samenwerkingsverband Koers VO ziet een goede relatie tussen ouders en school als essentiële voorwaarde voor het slagen van passend onderwijs (zie ook www.koersvo.nl/ouders). Ouders en school als partners om op respectvolle wijze met elkaar in gesprek gaan om de jongere de ondersteuning te bieden die nodig is om op school succesvol te zijn. Koers VO stimuleert deze denkwijze bij scholen. De concrete invulling hiervan is de verantwoordelijkheid van de individuele school. De wet verplicht samenwerkingsverband Koers VO om drie zaken te regelen voor ouders:

1.     Instellen van een ondersteuningsplanraad
In november 2013 is de ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht; vanaf mei 2014 heeft ook een afgevaardigde van de Raad van Toezicht van Samenwerkingsverband Koers VO hierin zitting. De OPR komt een aantal keer per jaar bij elkaar, naast de vierjaarlijkse betrokkenheid bij de totstandkoming van het ondersteuningsplan.

2.     Ouders informeren over de ondersteuningsmogelijkheden van scholen
Sinds november 2013 staan de ondersteuningsmogelijkheden van de v(s)o-scholen in de regio Rotterdam vermeld op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. In de profielen is onder het kopje ‘ouders’ te lezen welke visie de school heeft op ouders en welke activiteiten de school onderneemt voor ouders.

3.     Aansluiting Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so
Ouders en scholen kunnen via Samenwerkingsverband Koers VO bezwaar maken tegen een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor voortgezet speciaal onderwijs. Koers VO heeft zich hiertoe aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so.

Continuering en ontwikkeling
Samenwerkingsverband Koers VO zal een aantal zaken continueren en verder ontwikkelen. De werkwijze van het Koersloket en de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) worden hieronder toegelicht.

Koersloket
De v(s)o-school kan een beroep doen op een consulent van het Koersloket als op schoolniveau geen oplossing voor handen is of als specifieke expertise nodig is. Het Koersloket fungeert als vraagbaak en adviespunt rondom leerlingen. Met het ingaan van passend onderwijs gaat de consulent van het Koersloket ook de rol van poortwachter vervullen voor toelating tot een plek in een OPDC of vso-school.

Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL)
Binnen Samenwerkingsverband Koers VO zijn een aantal wettelijk verplichte commissies ingesteld, zoals de Permanente Commissie Leerlingzorg. In schooljaar 2014-2015 zal de werkwijze van de PCL hetzelfde zijn  als voorgaande jaren:

  1. De PCL adviseert over de overplaatsing van leerlingen met een beschikking praktijkonderwijs die vanuit het praktijkonderwijs naar een vmbo-school met leerwegondersteunend onderwijs gaan (zogenaamde zij-instromers).
  2. De PCL adviseert over leerlingen die overstappen van po naar vo met een beschikking praktijkonderwijs, maar waarvan de ouders, leerling en vmbo-school met een afdeling voor leerwegondersteunend onderwijs van mening zijn dat de leerling een kans dient te krijgen in het leerwegondersteunend onderwijs (zogenaamde onder-instromers).
  3. De PCL adviseert geeft advies over de aanvraag van een indicatiestelling praktijkonderwijs voor leerlingen waarbij het zorg- en onderwijsaanbod van het praktijkonderwijs het beste aansluit bij de behoeften van de leerling (op basis van de regeling bijzondere gevallen).
  4. Aanvullend is binnen Samenwerkingsverband Koers VO het monitoren van de schoolloopbaan van leerlingen waarvoor advies is uitgebracht als taak opgenomen van de PCL.

In het kader van de nieuwe wetgeving rond Praktijkonderwijs en vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) zullen de rol en positie van de PCL herzien worden. Dit zal in schooljaar 2014-2015 binnen  Samenwerkingsverband Koers VO uitgewerkt worden. 

[1] Het ondersteuningsaanbod wordt in het Koers VO-format OPP weergegeven aan de hand van de vijf IVO-punten: 1) groepsgrootte/inzet assistent, 2) aanpassing in onderwijsmateriaal, 3) aanpassing in schoolgebouw, 4) inzet van expertise en/of 5) samenwerking met externe organisaties.

 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?