Cijfergeving 

 

Algemeen 

Alle rapportcijfers zijn het gemiddelde van de sinds het begin van het schooljaar voor dat vak behaalde cijfers. Alle cijfers worden op de rapporten gegeven met één decimaal. 
 
De bevordering naar het volgende leerjaar vindt plaats op basis van de cijferresultaten en de bevorderingsnormen. De promotienormen zullen apart worden bekend gemaakt. Houd de normen en studieresultaten goed in de gaten en neem bij twijfel contact op met de mentor of vakdocent. Overigens houden ook de afdelingsleiders de schoolprestaties nauwlettend in het oog. 
 
De school gebruikt een leerlingvolgsysteem, SOM genaamd. Daarin worden de cijfers van de 
leerlingen maar ook andere belangrijke zaken vastgelegd. Alle ouders hebben toegang tot een deel van dit systeem middels Webportal. Nieuwe ouders ontvangen daartoe bij de start op het Thorbecke Voortgezet Onderwijs een inlogcode. Op Webportal kunnen ze de studievoortgang van hun kind volgen. Ook kunnen ze zo de aanwezigheid zien alsmede het rooster. Vanaf half september zullen we ook het huiswerk op deze site plaatsen. Ook de leerlingen hebben hiertoe ingang. 
 

Rapporten en ouderavonden 

Vier keer per jaar wordt er een rapport uitgereikt met daarop de stand van zaken op dat moment ten aanzien van alle vakken. Ouder(s)/verzorger(s) moeten het rapportmapje op de daarvoor bestemde plaats ondertekenen en weer inleveren bij de afdelingsleider. Zowel na het eerste als na het tweede rapport is er gelegenheid voor ouders om de studieresultaten met de betreffende docent te bespreken. Na het derde rapport nodigt de mentor indien gewenst de ouders uit om over de resultaten te spreken. Naast deze ouderspreekavonden kennen we ook algemene ouderavonden, die een meer informatief karakter hebbben.
 

Inloggen...


Inloggevens vergeten?