Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Aanmelding

Hieronder vindt u informatie over de aanmelding voor volgend schooljaar.
U vindt hier de formulieren die u van te voren kunt invullen. Hierdoor bent u minder tijd kwijt wanneer u uw kind/pupil op onze school komt aanmelden.
 


Er wordt voor de locatie vmbo met sport & dans uitgegaan van de volgende samenstelling van de groepen in leerjaar 1:

Groepen van circa 18 leerlingen en wel:

 • Highschool voetbal, basketbal, hockey, handbal klassen
 • Highschool dans klas
 • Sportklas (deze klas heeft nóg meer uren sport & bewegen en daarnaast clinics)
 • Reguliere klas (met meer sport & bewegen dan op andere vmbo-scholen)
 • Topsportklas

Verdere informatie:

 • Er zijn - in principe - maximaal 18 leerlingen per groep en per groep maximaal 9 à 10 leerlingen met een LWOO-indicatie.
 • Geen ruimte voor clusterleerlingen
 • Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op Thorbecke VO hebben, krijgen voorrang bij plaatsing.

Aanmelden gaat als volgt:

Thorbecke VO volgt de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Wat dit precies inhoudt, kun u op de onderstaande site van FOKOR lezen:

 

Benodigde documenten bij aanmelden:

 1. Volledig ingevulde "voorkeurslijst" (deze krijg je van de basisschool)
 2. Adviesformulier van de basisschool
 3. Kopieën van paspoorten of ID van de leerling en beide ouders/verzorgers (Indien uw kind nog geen ID of paspoort heeft, wilt u dan zijn/haar zorgpas meenemen?)
 4. Volledig ingevuld en ondertekend Aanmeldingsformulier Thorbecke VO
 5. Volledig ingevuld Aanvullend vragenformulier ouders/verzorgers vmbo voor sport & dans
 6. De OT- of OSO-code
 7. Dyslexie / dyscalculieverklaring, indien van toepassing

Voor lwoo- leerlingen hebben we 2 speciale aanmeldavonden. Voor het schooljaar 2019-2020 zullen deze avonden zijn op de volgende momenten:

 • Donderdag 31 januari van 19.00 - 20.30 uur

 • Donderdag 21 februari van 19.00 - 20.30 uur


De lwoo-leerlingen ontvangen op de dag dat de ouder(s) / verzorger(s) de stukken inleveren een Verklaring van aanmelding (wettelijke verplicht). Zodra het dossier compleet is, wordt hierop direct de datum ingevuld en gaat de periode van onderzoek in. U ontvangt een nieuwe verklaring van aanmelding met hierop de datum waarop de onderzoeksperiode van 6 weken ingaat. Binnen deze 6 weken volgt er schriftelijk bericht van al dan niet inschrijven. De uiterste termijn van berichtgeving is maximaal 10 weken na aanmelding, omdat er soms nader onderzoek noodzakelijk kan zijn. U ontvangt hierover dan schriftelijk bericht.

U heeft uw kind aangemeld, hoe gaat het nu verder?

Allereerst bekijken wij of het dossier compleet is. Indien het dossier compleet is, krijgt het dossier een nummer van binnenkomst. In die volgorde worden de dossiers beoordeeld. U hoort zo snel mogelijk, maar uiterlijk eind mei / begin juni, per brief of uw kind is toegelaten en ingeschreven.

Voor alle duidelijkheid:
Wanneer uw kind een auditie of een test heeft gedaan, ontvangt u bericht over de uitslag hiervan. Als uw kind, bijvoorbeeld, toegelaten is tot de dans- of voetbalklas, betekent dit niet dat uw kind ook automatisch op onze school toegelaten wordt. We moeten natuurlijk ook nog kijken naar alle andere gegevens van de basisschool (zie hierboven).
Verder is het belangrijk om te weten dat een leerling pas in een Highschoolklas kan worden geplaatst als de financiële bijdrage voor die klas voldaan is. Dit bedrag kan worden overgemaakt of contant worden betaald op de administratie van onze locatie aan de Prinsenlaan.
Het kan zijn dat een highschool helaas vol is. Wij zullen u dan bellen om te vragen of uw kind in een andere klas wil instromen.

Plaatsing

De locatiedirecteur stelt na bovenstaande procedure vast welke leerlingen zijn toegelaten en welke niet zijn toegelaten. Dit besluit wordt per mail medegedeeld aan de ouders/verzorgers van de leerling.

Opmerking: In bijzondere omstandigheden kan de locatiedirecteur besluiten af te wijken van de hier beschreven procedures.

Bezwaar
Indien ouders bezwaar willen maken tegen het besluit van de rector dan kunnen zij dat schriftelijk kenbaar maken. Dit kan bij de Bezwarencommissie t.a.v. toelating, schorsing en verwijdering van de Stichting BOOR, postbus 23058, 3001 KB Rotterdam.

 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!