Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Niet - Pesten Protocol

 

Voorwoord

Een van de uitgangspunten van de leerlingbegeleiding op het Thorbecke Voortgezet Onderwijs is ‘leren en je prettig en veilig voelen op school, horen bij elkaar.’ We spreken hiermee heel duidelijk uit dat we al onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat willen bieden waarin zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen en waarin goede leerprestaties mogelijk zijn. Docenten, onderwijsondersteunend personeel, coördinatoren en schoolleiding bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een open en prettige werksfeer in de klas en daarbuiten. Door het creëren van overzichtelijke en herkenbare eenheden draagt de organisatie van de school bij aan het gevoel van veiligheid. Het moet zo voor iedere leerling mogelijk worden om te ervaren dat hij/zij kan zijn wie hij/zij is. Er is ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn zolang dat niet betekent dat de afgesproken regels overtreden worden of dat iemands persoonlijke grenzen overschreden worden. Pesten betekent dat iemands grenzen overschreden worden en dat past niet in een prettig en veilig klimaat voor allemaal.

Het pestprotocol is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Het geeft het beleid van de school weer t.a.v. pesten. Het is verbonden met andere onderdelen in het schoolplan zoals het beleid t.a.v. schorsing en verwijdering van leerlingen en het beleid t.a.v. ongewenst gedrag (agressie, seksuele intimidatie en geweld). Het beschrijft wat we onder pesten verstaan, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest wordt. Het hoofddoel van het protocol is het voorkomen en bestrijden van pesten door alle betrokkenen duidelijkheid te geven over ieders rol. Daarnaast heeft het een informatieve en verwijzende functie. Om te laten zien dat we hier serieus werk van maken, moet iedere leerling, hun ouder(s) / verzorger(s) en de afdelingsleider van het kind een handtekening zetten onder het Niet-pesten-contract.

Dit protocol geldt voor alle locaties. Daar waar het protocol daarvoor ruimte biedt, kunnen locaties in de uitvoering een eigen actieve invulling kunnen geven.

Download hier het volledige protocol als bestand


Download hier de handtekeningversie van het protocol

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!